OREC PICO ตั้งแต่สวนที่บ้านไปจนถึงสวนผักเต็มรูปแบบ เครื่องที่มีคุณสมบัติหลากหลายสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน นอกจากการไถพรวนแล้ว ยังมีบทบาทอย่างมากในการจัดการงานต่างๆ

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก